Laura Diel Overgangsexpert

ARTIKEL 1. PARTIJEN EN BEGRIPPEN
1.1 Klant: de persoon of personen aan wie Laura Diel Overgangsexpert haar diensten
verleent.
1.2 Laura Diel Overgangsexpert: is als opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Almere onder nummer 62389262. Laura Diel Overgangsexpert levert
diensten op het gebied van coaching met betrekking tot de overgang in de vorm van
(on-line) trainingen, workshops, persoonlijke coaching, berichten zoals bijvoorbeeld
blogs, podcasts, video’s, etc. via social media en haar website(s).
1.3 Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een
opdracht tot levering aan Laura Diel Overgangsexpert heeft verstrekt. De opdrachtgever
is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient
te betalen voor de geleverde dienstverlening van Laura Diel Overgangsexpert. De
opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen
dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.
1.4 Derden: Laura Diel Overgangsexpert kan naar eigen inzicht haar diensten (mede)
met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Laura Diel Overgangsexpert
kan naar eigen behoefte de omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij
dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.
1.5 Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de
getekende opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die
genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan
programmavoorstel.
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met Laura Diel
Overgangsexpert.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door Laura Diel
Overgangsexpert voor uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.
2.3 Laura Diel Overgangsexpert behoudt zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen
onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de
website van Laura Diel Overgangsexpert.
2.4 Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen
dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van toepassing.
Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel
mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN VERLENEN VAN DE OPDRACHT
3.1 Alle aanbiedingen van Laura Diel Overgangsexpert hebben een geldigheidstermijn
van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen.
Laura Diel Overgangsexpert is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30
dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de
aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Laura Diel
Overgangsexpert zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen
na ontvangst van de aanvaarding.
3.2 Offertes van Laura Diel Overgangsexpert zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie
die aan opdrachtnemer door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De
opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken
van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan Laura Diel
Overgangsexpert verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of
onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt Laura Diel Overgangsexpert zich het recht
voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan
te passen.
3.3 Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door: a) het doen van een
bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van Laura Diel
Overgangsexpert en/of b) het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is
uitgebracht door Laura Diel Overgangsexpert en/of c) het schriftelijk e/o per email
akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval
van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.
3.4 Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging,
overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals
vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Laura Diel
Overgangsexpert genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een
aanvang is gemaakt met de levering van de met Laura Diel Overgangsexpert
overeengekomen dienstverlening.
3.5 Een uit delen samengestelde opdracht verplicht Laura Diel Overgangsexpert niet tot
het verrichten van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel
van de overeengekomen opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover
aanvullende bindende afspraken worden gemaakt.
ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
4.1 Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de
uitvoering daarvan te wijzigen dan zal Laura Diel Overgangsexpert de beoogde
aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die
de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte
schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan de
opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging
van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.
ARTIKEL 5. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
5.1 De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt
zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de
opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en
van het aantal te houden sessies e/o bijeenkomsten gegeven.
5.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan klant geen aanspraak meer
maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven
coaching uren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.
ARTIKEL 6. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
6.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, Als één van hen van
mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming
met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de
andere partij worden meegedeeld.
6.2 Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door
andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Laura Diel Overgangsexpert
toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief
vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de
betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.
6.3 Laura Diel Overgangsexpert mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige
beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan
Laura Diel Overgangsexpert toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de
opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Laura
Diel Overgangsexpert. verwacht kan worden. Laura Diel Overgangsexpert behoudt in
dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden
tot aan het moment van voortijdige beëindiging.
ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal
deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Laura Diel Overgangsexpert
overeengekomen dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan
overeengekomen dan is opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige
opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging zoals met Laura Diel
Overgangsexpert overeengekomen.
7.2 Als een deelnemer / klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen
dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van Laura
Diel Overgangsexpert, ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de
opengevallen plaats niet mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige
opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die
Laura Diel Overgangsexpert nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren.
Als Laura Diel Overgangsexpert daarom vraagt dan verstrekt opdrachtgever aan Laura
Diel Overgangsexpert op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met voldoende
goede internetfaciliteiten.
7.4 Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering
van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Laura Diel
Overgangsexpert
ARTIKEL 8. VERPLICHTING OPDRACHTNEMER
8.1 Laura Diel Overgangsexpert zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar
allerbeste vermogen uitvoeren. Laura Diel Overgangsexpert heeft daarbij niet meer dan
een inspanningsverplichting wat betekent dat Laura Diel Overgangsexpert niet garant
staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin
deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.
ARTIKEL 9. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN
9.1 In de offerte van Laura Diel Overgangsexpert staat steeds duidelijk aangegeven
welke tarieven en kosten er door Laura Diel Overgangsexpert voor de daarin benoemde
werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
9.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief
van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken
of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en
administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.
ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN
10.1 Als de opdracht, om redenen die niet aan Laura Diel Overgangsexpert toe te
rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen
tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Vb.1: een deelnemer
annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou
worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3 Vb.2: een geplande
halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van tevoren geannuleerd. De
annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6
Vb.3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag
ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag
geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en
B/10.5
ARTIKEL 11. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN
11.1 De kosten voor geleverde diensten door Laura Diel Overgangsexpert worden door
Laura Diel Overgangsexpert door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever
in rekening gebracht. Daarbij staat het Laura Diel Overgangsexpert vrij om het hele
bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in
deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van)
de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.
11.2 Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde
vervaldatum.
11.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Laura Diel
Overgangsexpert over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd,
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de
opdracht bovendien eenzijdig door Laura Diel Overgangsexpert worden opgeschort
zonder dat Laura Diel Overgangsexpert als gevolg daarvan ten opzichte van
opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is Laura Diel Overgangsexpert in dat
geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke
tussenkomst benodigd is.
11.4 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de
(deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling
van de deelfactuur, dan is Laura Diel Overgangsexpert gerechtigd het volledige bedrag
op te eisen.
11.5 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Laura Diel
Overgangsexpert plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Laura
Diel Overgangsexpert gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het
bedrag dat te laat betaald is.
11.6 Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Laura Diel
Overgangsexpert voldoet of als de opdrachtgever op willekeurig welke andere manier
tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst
met Laura Diel Overgangsexpert dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere
gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen,
zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Laura Diel Overgangsexpert en haar medewerkers en partners zijn nimmer
aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever
en/of aan de klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens
Laura Diel Overgangsexpert geleverde dienstverlening.
12.2 Laura Diel Overgangsexpert is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst
van de door haar geleverde dienstverlening. Op Laura Diel Overgangsexpert rust slechts
een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 8).
ARTIKEL 13. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT
13.1 Op alle door Laura Diel Overgangsexpert ontwikkelde documenten rust van
rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht
heeft betrekking op de door Laura Diel Overgangsexpert verleende dienstverlening en
op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.
13.2 Alles wat door Laura Diel Overgangsexpert is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor
de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van Laura Diel Overgangsexpert. Dat
geldt ook voor de door Laura Diel Overgangsexpert uit te brengen rapportages,
verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages,
verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van
één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke
toestemming van Laura Diel Overgangsexpert.
ARTIKEL 14. GEHEIMHOUDING
14.1 Laura Diel Overgangsexpert is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar
omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Laura Diel Overgangsexpert houdt
zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever
uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de
opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende
juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.
ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN
15.1 Laura Diel Overgangsexpert behoudt zich het recht voor om deelnemers van een
training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de
workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te
sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden
meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting
tot betalen aan Laura Diel Overgangsexpert van de volledige opdrachtsom.
15.2 Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze
Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing. 15.3 In
geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Je ontvangt binnen elke minuten e-mails
Check eventueel je spam-folder